Jeremia 32 : 27 Indro, Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra; moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va?
FANASINA NyAVO &  FANEVANJANAHARY

DICTIONNAIRE

abaisser mampidina
abaisser mampihetry
abandonner mandao
abandonner manary
abattre manjera
abattre mikapa
abattre mandrodana
abîme lavaka
abîme tevana
abimer manimba
abolir manafoana
abominable mahatsiravina
abondance abetsahana
abondant betsaka
à bord, eny ambony
aborder manatona
aboutir miafara
aboyer mivovo
abri fialofana
absent tsy ao
absolument tsy maintsy
abuser manambaka
à cause de, noho
accablant mahavalaka
accablant manahirana
accepter manaiky
accident loza
accident voina
acheter mividy
à côté de akaiky
à côté de à anila
acteur/actrice mpanao teatra
actif marisika
actif be aina
addition fanampiny
addition kaonty
adjectif mpamaritra anarana
admettre mandray
admettre mamela
admiration fahatalanjonana
admirer midera
adresse adiresy
adresse fahakingana
adresser manisy adiresy
adresser manatona
adroit kinga
adroit fetsy
adulte olon-dehibe
adulte efa lehibe
adultère fijangajangàna
aéroport seranam-piaramanidina
affaire raharaha
affaire varotra
affaire ady
affection fitiavana
affection faharariana
acte asa
acte ny atao
affranchissement fanafahana
affranchissement (poste) fandoavana vola
Africain afrikana
âgé be-toana
âgé lehibe
agent (de police) masoivoho (polisy)
agiter manetsika
agréable mahafinaritra
aide fanampiana
aide mpanampy
aider manampy
aider mamonjy
aigre maharikivy
aiguille fanjaitra
ail tongolo gasy
ailleurs any an-kafa
ailleurs, d' afa-tsy izany
d'ailleurs afa-tsy izany
aimable mahatehotia
aimable tsara fanahy
aimer tia
aîné zoky
ainsi noho izany
ainsi ary
air rivotra
air toetra
air feon-kira
ajouter manampy
alarme fahatairana
alarme fanairana
Allemagne Alemaina
Allemand alema
allée làlan-kely

aller mandeha
aller mandroso
allocution lahateny fohy
allocution kabary
allumer mampirehitra
allumer mandrehita
allumette afokasoka
alors amin'izay
ambassade ambasady
ambassadeur amabasadaoro
améliortation fihatsarana
amélioration fanatsarana
améliorer manatsara
amener mitondra
amener mitarika
Américain amérikana
Amérique Amerika
ami(e) sakaiza
amitié fitia
amitié fihavanana
amour fitiavana
amour manao
amoureux mpifankatia
amusant mampiomehy
amusement fanalan'andro
amuser mampihomehy
amuser mampilalao
s'amuser milalao
s'amuser manala andro
ancien taloha
ancien ntaolo
ancien zoki-olona
an taona iray
âne boriky
ange anjely
ange alona tsara fanahy
Anglais anglisy
Angleterre Angletera
anguille amalona
animal biby
année taona
année herintaona
anniversaire fitsingerenan'ny andro amin'ny herintaona
annuler manafoana
août aoty
apercevoir mahita
s'apercevoir mahafantatra
apéritif mampazoto homana
à peu près tokony ho
à peu près sahabo ho
apparaître miseho
apparaître mitranga
appareil photographique fakan-tsary
appartement efi-trano maro itoeran'ny fanakiaviana iray
appeler miantso
appeler manonona anarana
s'appeler atao hoe
appétit fahazotoa-mihinana
apporter mitondra
apporter milaza
apprécier manombana
apprécier mankasitraka
apprendre mianatra
apprendre mampahalala
apporter maka hoan'ny tena
approuver mankasitraka
approuver manaiky
après manaraka
après aoriana
après-midi avy misakafo
araignée hala
arbre hazo
arc reni-tsipika
arc andohalambo
arcade andohalambo
Archevêque Arsevaka
architecte mpanao mari-trano
argent (métal) volafotsy
argent (monnaie) vola
argent comptant vola tolobositra
arme fiadiana
armée foloalindahy
armée tafika
armoire lalimoara
arranger mandahatra
arranger manamboatra
arrêt didy
arrêt fisamborana
arrêt fijanonana
arrêter misambotra
arrêter mampijanona
arrière aoriana
en arrière mihemotra
arrivée fahatongavana
art taozavatra
art zava-kanto
article (bien) zavatra
article (écrit) lahatsoratra
artificiel nataon'olona
artiste olona mahay taozavatra
artiste mpanao zava-kanto
asile trano fiarovana
aspirine asipirinina
asseoir mametraka
asseoir manorina
s'asseoir mipetraka
assez ampy
assez antonona
assiette lovia
assiette vilia
assistance fanampiana
assistance fanatrehana
assister manampy
assister manatrika
association fikambanana
atteindre mahavoa
atteindre mahatrata
attendre miandry
attendre manatena
attendre manampo
attention fitandremana
attention fanajana
attention fiheverana
attraper misambotra
attraper mahazo
attraper mandray
au amin'ny
au an'ny
au bout de, afaka
au-dessous de ao ambany
au-dessus de ao ambony
augmentation fampitombaona
augmentation fitomboana
augmenter mampitombo
augmenter minitatra
aujourd'hui androany
aujourd'hui anio
aussi koa
aussi noho izany
autant tahaka
autant mitovy amin'ny
autel alitara
auteur mpamorona
auteur mpanoratra
autobus aotobosy
automne fararano
automobile aotomobila
automobile fiarakodia
autour de manodidina
autre ny hafa
autre ny sasany
autrefois taloha
autrefois fahiny
autrement raha tsy izany
avancer mialoha
avancer mandroso
avant aloha
avant taloha
avantage tombo
avantage fandresena
avec amin'
avec mbamin
avenir ny ho avy
à l'avenir amin'ny ho avy
aventure mosalahy
aventure sendrasendra
aveugle jamba
avis hevitra
javis filazana
avocat (métier) mpisolovava
avocat (fruit) zavokà
avoir (nom) fananana
avoir (verbe) manana
avoir besoin de mila
avoir faim noana
avoir l'air hoatry ny
avoir peur matahotra
avoir raison manana ny marina
avoir soif mangetaheta
avoir tort manana ny diso
avoir (il y a) misy
avril avrily
bagage bagazy
bagage entana
bague peratra
baie helo-drano
bain fandroana
baiser (nom) oroka
baiser (verbe) manoroka
baisser mampidina
balance mizàna
balai kifafa
balayer mamafa
balcon lavarangana
baleine trozona
balle bala
banane akondro
banc dabilio
bandage famonosam-pery
bandit jiolahy
banque banky
banquet fanasana
bar labotika
bar trano fisotroana
barbe volom-bava
barrière fefy
bas (adjectif) ambany
bas (nom) bà-kiraro
bataille ady
bateau sambo
bâton kibay
battre mikapoka
battre (se) miady
beau tsara tarehy
beau mahafinaritra
beaucoup betsaka
beaucoup maro be
beauté hatsarana
bébé zazakely
bec vavam-borona
bénéfice tombony
bétail biby fiompy
beurre dibera
bicyclette bisikileta
bien (adjectif) tsara
bien (nom) fananana
bien que na dia
bientôt tsy ho ela
bienvenue tongasoa
bière labiera
bifteck befitaika
billet karatra
bizarre hafahafa
blâme tsiny
blanc fotsy
Blanc (l'homme) vahaza
blanchisserie trano fanasan-damba
blanchisseuse mpanasa lamba
blé varim-bazaha
blessé maratra
blessé sosotra
blesser mandratra
blessure ratra
bleu manga
blond volom-barahina
boeuf omby
boire misotro
boîte boaty
boîteux mikitringa
bombe baomba
bon tsara
bon marché mora
bord morona
bord sisina
bord, à eny ambony
bouche vava
boucherie fivarotan-kena
boue fotaka
bouger mihetsika
bouillir mampangotraka
boulangerie fivarota-mofo
bout tendrony
bout laniny
bout de, au afaka
bouteille tavoahangy
bouton bokotra
bracelet haba
bracelet fehin-tànana
branche sampana
bras sandry
brillant mamirapiratra
briller mamirapiratra
brique biriky
broderie amboradara
brosse borosy
brouillard zavona
bruit tabataba
brûler mirehitra
brûler mandoro
brun volon-takatra
bruyant mitabataba
bureau latabatra fanoratana
bureau birao
   
       
dactylo mpitendry milina
dame vehivavy
danger loza
dangereux mampidi-doza
dans amin'
dans anatin'
danse dihy
danser mandihy
date daty
debout mitsangana
début, au eo am-piandohana
décembre desambra
déchirer mandrovitra
décider manapa-kevitra
décrire manoritra
décrire milaza toe-javatra
dedans ao anatiny
défendre miaro
défendre mamely
dehors ivelany
dehors de, en ao ivelan'ny
déjeuner sakafo atoandro
déjeuner, petit- sakafo maraina
délicieux tsara dia tsara
demain rahampitso
demande fangatahana
demande fiangaviana
demander mangataka
demander miangavy
démanger mangidihidy
démanger malailay
demi antsasany
demi tapany
demi, à saiky
demi, à efa ho
démocrate demokrasia
dent nify
dentelle dantely
dentiste mpanao nify
départ fiaingana
départ fandehanana
dépêchez-vous faingàna ianao
dépenses fandaniana
dépenses ny lany
déposer mametraka
déposer mampitahiry
depuis hatramin'izay
depuis que hatramin'izay
déranger mampikorontana
déranger manembatsembana
dernier farany
derrière aoriana
derrière ao ivoho
des amin'
dès hatramin'
désagréable mahasosotra
désagréable mahadikidiky
désavantage fatiantoka
désavantage fahavoazana
descendre midina
descendre mampidina
descendre mametraka
désert efitra
désert tany foana
déshabiller manala fitafiana
déshabiller, se miala fitafiana
désinfecter manisy fanafody
désirer maniry
désirer mitsiriritra
dessert zavatra hanina aorian'ny sakafo
dessin sary
dessiner manao sary
dessous ambany
dessus ambony
destinataire olona andefasana zavatra
détruire mandrava
détruire manimba
deux roa
deuxième faharoa
deuxième fois indroa
devant aloha
devant anoloana
développer mamelatra
devenir tonga
devenir manjary
devenir miha
devoir adidy
devoir tsy maintsy hatao
devoir voatry hanao
diamant diamondra
dieu Andriamanitra
différence fahasamihafana
différend fifandirana
différent hafa
difficile sarotra
difficile mafy
difficulté fahasarotana
dimanche alahady
dîner (verbe) misakafo
dîner (nom) sakafo hariva
dire milaza
dire manambara
dites-moi lazao ahy
direct mahitsy
directeur lehibe
directeur tale
directeur direktera
direction ny aleha
direction fiadidian-drahara-ha
diriger mitarika
diriger mitandrina
discuter miady hevitra
disparaître tsy hita intsony
disparaître levona
disparu tsy hita
disponible malalaka
disponible azo am-panaovin-draharaha
disposer mandahatra
disposer mampiomana
dispute ady
disputer (se) miady
disque kapila
distance halavirana
distance elanelana
dit voalaza
dit atao hoe
divers samy hafa
divorce nisara-panambadiana
dix folo
dixième fahafolo
docteur dokotera
doigt rantsan-tanàna
domestique mpiasa an-trano
donc amin'izany
donc ary
donner manome
dormir matory
dos lamosina
dos vohony
dose fatrany
double indroa
douche fandroana
doucher, prendre une mandro
douleur faharariana
douleur fahoriana
doute fisalasalana
doute fiahiahiana
doux mamy
doux moramora
doux malemy
douzaine dozenina
douze roa ambin'ny folo
drap lopotra
drap lamba
drapeau saina
droit (nom) fahefana
droit (nom) fahazoana
droit (adjectif) mahitsy
droit (adjectif) mijoro
droite, à any an-kavanana
drôle mahatsikaiky
du, de, la ny
dur mafy
dur henjana
durer maharitra
eau rano
eau-de-vie laodivy
écarlate mena mangatrakatraka
échanger manakalo
échanger mifamaly
écharpe samboady
échelle tohatra
échelle ambaratonga
éclair tselatra
éclairer manazava
éclairer mitsilo
école sekoly
économiser mitsitsy
écouter mihaino
écouter manaraka
écraser manorotoro
écrire manoratra
écrit soratra
écrit taratasy voasoratra
écueil haram-bato
éducation fitaizàna
éducation fampianarana
effacer mamono
effacer mikosoka
effet vokatra
effet ny ateraka
effet, en marina tokoa
effort fikezahana
effrayer mampitahotra
égal mitovy
égal sahala
église fiangonana
église eglizy
égratignure rangotra
égratignure ratra kely
élastique lasitika
électricité elektrisite
électricité herin'aratra
électrique elektrika
élève mpianatra
elle izy
embarquer manondrana
embarquer, s' miondrana
embarrassé sahirana
embarrassé vaka
embarrasser manahirana
embarrasser mahasanganehana
embrasser manoroka
embrasser mamihina
émeraude vatosoa maitso
emmener mitondra
emmener mandeha
émotion fahatairana
émotion fientanampo
empêcher misakana
empêcher mandrara
emploi raharaha
emploi asa
emporter mitondra
emporter maka an-kery
en (préposition) amin'
en (préposition) any
en (préposition) ao
en (pronom) aminy
en (pronom) amin'izany
en effet marina tokoa
enchanté faly
encore mbola
encore kanefa
encore na dia... aza
endommagé simba
endormir, s' rendremana
endormir, s' matory
enfant ankizy
enfant zanaka
enfant zaza
enfer helo
enfer afobe
enfin farany
enfin nony ela
enlever mambata
enlever manaisotra
ennemi fahavalo
ennemi rafy
ennui fahadisadisana
ennuyer mampahadisadisa
ennuyer manorisory
enregistrer mitana an-tsoratra
enseigne marika famantarana
enseigner mampianatra
enseigner manoro
ensemble miaraka
ensemble ankapobeny
ensuite manaraka
ensuite noho izany
entendre mandre
entendre mihaino
enterrement fandevenana
enterrer mandevina
enthousiasme zotom-po
enthousiasme hafaliandehibe
entier manontolo
entier tsy vaky
entourer manodidina
entourer manotrona
entracte antrakta
entraînement fitaomana
entraînement fampianarana
entre ao anelanelan'
entre ao amin'
entrée fidirana
entrée fiantombohana
entrer miditra
entrez midira
entrevue fihaonana
enveloppe valopy
enveloppe fono
envelopper mamono
envelopper manarona
envie de, avoir te
envie de, avoir ta
envoyer maniraka
envoyer mandefa
épais matevina
épaule soroka
épée sabatra
épicerie trano fivarotan-kanina
épine tsilo
épingle paingotra
épingle à cheveux vim-bolo
épingle à cheveux paingobolo
équateur ekoatora
équipement fitaovana
erreur fahadisoana
escalier tohatra
escargot sifotra
esclavage fanandevozana
espace habakabaka
espace elanelana
espérer manantena
espoir fanantenana
esprit fanahy
esprit saina
essayage fanandramana
essayer manandrana
essayer mitsapa
essayer de mianatra
essence lasantsy
essuyer mamaoka
essuyer miaritra
est (point cardinal) atsinanana
estomac vavony
et sy ary
et sady... no
étage rihana
état toetra
état fanjakana
Etats-Unis Etazonia
été fahavaratra
éteindre mamono
éteindre manala
éternuer mievina
étincelle kilalaon'afo
étoile kintana
étonner mahatalanjona
étonner, s' gaga
étrange hafahafa
être (verbe) misy
être (verbe) dia
être (nom) zava-mananaina
étrier fitoeran-tongotra
étroit ety
étroit tery
étude fianarana
étudier mianatra
Europe Eoropa
Européen Eoropeana
eux izy ireo
évanouissement fahatorànana
éveillé taitra
éveillé mahatsiaro
éveiller mamoha
éveiller mampahakinga
éventail fikopaka
évidemment miharihary
évident miharihary
évident mazava
éviter mandositra
éviter misoroka
exact marina
examen fanadinana
examen fandinihana
examiner manadina
examiner mandinika
excepté afa-tsy
excursion fitsangatsanganana
excuse fialan-tsiny
excuser manla tsiny
excusez-moi azafady
excuser, s' miala tsiny
excuser, s' manalady
exemple ohatra
exemple modely
exemple, par ohatra
exercice fampiasana
expédier maniraka
expédier mandefa
expliquer manazava
expliquer manoro
exporter mamarina
exporter mamoaka varotra
exposition fampisehoana
express faingana dia faingana
extraordinaire tsy araka ny fanao
extravagant tsy misy antony
extravagant adaladala
 
       
face tarehy
face tava
face lafy
face de, en manatrika
facile mora atao
facile malemy fanahy
facilement amin-kamorana
façon fanao
façon fomba
façon fanaovana
façon, de toute na izany na tsy izany
facteur (poste) mpizara taratasy
facteur anton-javatra
faible osa
faible malemy
faire manao
faire mamorona
ça ne fait rien tsy maninona akory
ne fait/faites pas aza manao
fait zavatra atao
falloir tsy maintsy
falloir tokony
faut, il tsy maintsy
faut, il me mila
famille fianakaviana
famille ankohonana
fantôme matoatoa
farine koba
farine lafarinina
fatigue havizanana
fatigué vizana
faute fahadisoana
faute, c'est ma fahadisoako
faux diso
faux tsy marina
faveur sitraka
faveur soa
faveur fitia
félicitation fiarahabana
femelle vavy
femme (épouse) vehivavy
femme vady
fenêtre varavarankely
fer vy
ferme (nom) tany fiompiana sy fambolena
ferme (adjectif) mafy
ferme mihidy
fermer manidy
fermeture hidiny
fête fety
fête lanonana
feu afo
feuille ravina
février febroary
fiancé fofom-bady
ficelle tady kely
fier sahy
fier mirehareha
fièvre tazo
fièvre fanaviana
figure endrika
figure sary tsotra
fil kofehy
fil de fer tariby
filet (de pêche) harato
fille zazavavy
filleul zanaka amin'ny
film filma
fils zanakalahy
fin (nom) farany
fin (adjectif) madinika
final farany
finalement amin'ny farany
fini vita
finir mamita
fleur voninkazo
foie àty
fonce antitra
fond farany
fondre manempo
fontaine fatsakana
force hery
forêt ala
forme endrika
forme bika
formel (adjectif) hentitra
formule teny fanao
fort mahery
fort matanjaka
fort mafy
fortune harena
fosse hady
fou adala
fouet karavasy
foule vahoaka (be)
four lafaoro
fourchette forosety
fourrure volom-biby haingo
fragile marefo
fragile malia
fragile mora vaky
frais vaovao
frais vao
franc (nom) farantsa
français frantsay
France Frantsa
frapper mikapoka
frapper mamely
fréquemment matetika
frère rahalahy
frère anadahy
frit nendasina
froid hatsiaka
froid, j'ai mangatsiaka aho izany
fromage fromazy
front handrina
frontière sisin-tany
frotter mikasoka
fruit voankazo
fuite fandosirana
fuite filefana
fumée setroka
fumer manetroka
fumer midonaka
fusil basy
futur ho avy
gabardine gabaridina
gagner mahazo
gagner maharesy
gai falifaly
gai ravoravo
gamin zaza batritra
gant gan-tanana
garage garazy
garantie antoka
garantie fiantohana
garçon zazalahy
garde-boue arofotaka
garder miaro
garder miambina
gare gara
garer mampiditra amin'ny gara
gâteau mofomamy
gâter manimba
gauche havia
gauche ankavia
gêner misakana
général jeneraly
généreux onena olona
généreux malala-tànana
genou lohalika
gens olona
gentil mahafinaritra
géographie jeografia
gilet salotra
glace ranomandry
glace fitaratra
glissant malama
gourmand tendan-kanina
goût tsiro
goût hafy
goutte indray mitete
gouvernement governemanta
grain voa
graisse menaka
graisse jabora
grand lehibe
grand be
grand avo
grandir mitombo
grand-mère renibe OU nenibe
grand-père raibe OU dadabe
gras matavy
gras be menaka
gratte-ciel trano avo be
gratter mihaotra
gratter mikiky
Grèce Gresy
grec grika
grenier lava-bary
grenouille sahona
gris volom-batolalaka
gronder mitrerona
gronder mikizaka
gros vaventy
grossier valavala
grossier bakàtraka
grossir mitombo
groupe gropy
guérir manasitrana
guerre ady
guide mpitarika
guitare gitara
gymnase fanaovana zimnastika
 
habiller mampiakanjo
habiller, s' miakanjo
habitant mponina
habiter monina
habitude fahazarana
habituel mahazatra
habituel fanao
halte fijanonana
halte fiatohana
haricot tsaramaso
hâte hamaikana
hâte hadodonana
haut avo
haut ambony
haut lava
hébreux hebreo
herbe ahitra
herbe vilona
heure ora
heureusement zara
heureusement soa ihany
heureux finaritra
hibou vorondolo
hier omaly
histoire tantara
historique momba ny tantara
hiver ririnina
homme (humain) olombelona
homme (mâle) lehilahy
honnête mahatoky
honnête marina
honneur voninahitra
honneur haja
hôpital hopitaly
horaire momba ny ora
hors ivelany
hors afa-tsy
hôte vahiny
hôte mampiantrano
hôtel hotely
huile menaka
huile diloilo
huile solika
huitième fahavalo
 
ici eto
ici aty
idée hevitra
idée saina
il(s) izy, izy ireo
il y a misy
Il y a combien de temps ? hafiriana
Il y a deux jours roa andro
île nosy
illégal tsy ara-dalàna
illustration sary amin'ny boky
image sary
image endrika
imagination fiheverana
imagination hevi-dravina
imitation fakan-tahaka
immédiat miaraka amin'izay
immigrant mpifindra monina
impair tsy ankasa
impassible tsy miraika
imperméable tsy tantera-drano
important lehibe
important tsy azo avela
importateur mpanafatra entana
importer manafatra entana
impossible tsy azo atao
impôt hetra
inattendu tsy nampoizina
incident sampona
incident zava-miseho
inclus ao anatiny
incomplet tsy feno
incomplet tsy ampy
inconfortable tsy metimety
inconscient tsy mahatsiaro saina
incroyable sarotra inoana
indéfini tsy voafetra
indépendance fahaleovantena
indépendant mahaleotena
indien indiana
indien karana
indigène teratany
indigène tompontany
indigestion tsy fahalevonan-kanina
individuellement isan'olona
individuellement tsirairay
industriel mpanao taozavatra
inégal tsy mitovy
injection fanindronana
innocent madio
innocent tsy manan-tsiny
innondation tondra-drano
inquiet be ahiahy
insecte bibikely
insister mikiry
inspecter mizaha
installer mametraka
installer, s' mipetraka
instituteur / institutrice mpampianatra
institution fikambanana
institution trano fianarana
instructeur / instructrice mpampiana-javatra
instruire mpampianatra
instruire milaza
instruire mampandre
intact tsy nahafahana
intelligent manan- tsaina
intelligent kinga
intense fatratra
intention fikasana
intéressant mahasondriana
intéresser mahasoa
intéresser mampahasondriana
intérêt zana-bola
intérêt tombo-tsoa
intérieur ao anatiny
international iraisam-pirenena
international internasionaly
interne ny ao anatiny
interprète mpandika teny
intestin tsinay
inutile tsy misy antony
inutile tsy ilaina
invention famoronana
invitation fanasana
invitation fiantsoana
invité nasaina
iode iody
Italie Italia
itinéraire lalana aleha
ivre mamo
 
jamais mandrakizay
jamais na oviana na oviana
jambe ranjo
janvier janoary
Japon Japana
jardin zaridaina
jaune mavo
je izaho
je aho
jetée fefioha vaton'ny seranana
jeter manipy
jeter manopy
jeu kilalao
jeu lalao loka
jeudi alakamisy
jeune tanora
jeune zavoto
jeune fille tovovavy
jeune homme tovolahy
jeunesse tanora
jeunesse fahatanorana
joie hafaliana
joie haravona
joli tsara tarehy
joue takolaka
jouer milalao
jouet kilalao
jour andro
journal gazety
journaliste mpanao gazety
journée andro
juge mpitsara
juger mitsara
juif jiosy
juillet jolay
juin jona
jungle ala be
jupe zipo
jus ro
jus ranon-javatra
jusqu'à hatramin'
jusqu'à ambara
juste marina
juste mety
justement araka ny rariny
justice fahamarinana
justice ny rariny
 
kilo(gramme) kilao
kilomètre kilaometatra
kiosque trano heva klaxon fanairana
 
la ao
la any
la eroa
là-bas ery
là-haut ery ambony
lac farihy
laid ratsy tarehy
laine volonondry
laisser mamela
laisser mandao
laissez-passer fahazoan-dàlana
lait ronono
laitue salady
lame de rasoir hareza
lampe jiro
lancer manipy
lancer mitoraka
langue lela
lanterne fanala
lapin bitro
large malalaka
laver manasa
laver, se misasa
le / la (article) ny
le / la (pronom) izy
le / la (pronom) azy
leçon lesona
léger maivana
léger malefaka
légumes legioma
lent votsa
lent miadana
lent mitaredretra
lentement votsavotsa
lentement miadanadana
lettre taratasy
leur (possessif) azy
leur (pronom) azy
leur (pronom) aminy
lever mitsangana
lever miarina
lèvre molotra
liberté fahafahana
librairie fivarotam-boky
libre afaka
licence fahazoan-dàlana
lieu fitoerana OU toerana
lieu tany
lieu de, au ho solo
ligne tsipika
limonade limonady
linge lamba
linge fitafiana
lingerie momba ny fitafiana
lingerie aty akanjom-behivavy
lion liona
liqueur lalikera
lire mamaky
liste lista OU lisitra
lit farafara
litre litatra
livre boky
livre (monnaie) livatra
livrer manatitra
locomotive loha-masinina
loi lalàna
loin lavitra
loin de lavitra an'
long lava
long de, le manaraka ny
longtemps elabe
longtemps, plus ela tokoa
louer manofa
louer mampanofa
lourd mavesatra
lui izy
lui azy
lumière hazavana
lundi alatsinainy
lune volana
lune de miel volan-tantely
lunettes solomaso
luxueux mirenty
 
machine milina
machine à écrire milina fanoratana
machoire valanorano
madame madama
madame ramatoa
mademoiselle ramatoakely
mai mey
maigre mahia
maigre kaozatra
maigrir mampahia
maigrir mihamahia
main tànana
maintenant izao
maintenant ankehitriny
mairie lapan'ny tanàna
maire ben'ny tanàna
mais nefa
mais kanefa
maison trano
maison d'édition fanotam-boky
maître tompo
maître mpampianatra
majorité ankamaroany
majorité maro an'isa
mal ratsy
mal aretina
mal de dents areti-nify
mal de gorge aretin-tenda
mal de mer tsy mahazaka mandeha sambo
mal de tête aretin'andoha
mal à, avoir marary any amin'ny
maladie aretina
malheur fahoriana
malheur vitan-dratsy
malheureux mahantra
malheureux fadivanorana
malle vata be
malsain tsy mahasalama
manger mihinana
manière fomba
manquer diso
manquer tsy mahavoa
manteau kapaoty
manucure mpikarakara tànana
manufacture fanaovan-tao-zavatra
marbre marbra
marchandise entana
marche tsena
marcher mandeha
mardi talata
mari vady
mariage mariazy
mariage fanambadiana
marié manambady
marier, se mivady
marier, se manambady
marin tatsambo
marin matilo
marine momba ny ranomasina
marque marika
  • 7 votes. Moyenne 2.71 sur 5.